Za bezplatný hosting tejto stránky ďakujeme spoločnosti EuroNET Slovakia s.r.o.

Kde hľadať informácie

Keďže internet je najdôležitejším zdrojom informácií pre rodičov detí v autistickom spektre, neustále na ňom nachádzam povzbudenia iných rodín, inšpirácie k prekonávaniu špecifických problémov v takýchto rodinách i rôzne prístupy k zlepšovaniu stavu týchto detí. Naposledy nás úplne ohúrila stránka http://bobin.blog.cz. Obsahuje veľmi veľa článkov prekladaných zo zahraničia s úplne iným pohľadom na autizmus.

My sami neveríme, že autizmus je geneticky podmienený, len ešte sa neobjavil gén, ktorý ho podmieňuje a nedá sa s ním nič robiť. V minulosti prvé názory vysvetľovali autizmus ako problém citovo chladných matiek, neskôr prešiel názor o vrodenosti tejto choroby a nemožnosti vyliečenia. Jedinou pomocou je špeciálny pedagogicko psychologický prístup s použitím rôznych metodických postupov – terapií. Tento názor je v centre pozornosti aj našich odborníkov. Vo svete, kde sa robí aj vedecký výskum, pribúda veľa odborníkov, ktorí príčiny autizmu vidia v širších súvislostiach ako autoimunitné reakcie, dôsledky očkovania, nedostatok vitamínov a minerálov, vysoké hodnoty ťažkých kovov, vplyv chemických látok s toxickým pôsobením.... To je dôvod, prečo títo výskumníci hľadajú cesty liečby.

Na uvedenej stránke sú prezentované konkrétne prípady, štúdie, ktoré hovoria, že autizmus je liečiteľný a vyliečiteľný pre vysoké percento prípadov. Zároveň s biomedickým prístupom sa nezanedbávajú ani štandardné. U nás chýba práve komplexný pohľad odborníkov a snaha prekračovať štandardy, študovať nové poznatky a ponúkať rodičom rôzne riešenia. Tento pocit rodičia postihnutých detí poznajú, keď od odborníkov čakajú zorientovanie v problematike a oni pokrčia plecami.

Spomínaná stránka naozaj stojí za to. Sú tam informácie o výrazných pozitívnych účinkoch vitamínov najmä B6, či horčíka... Čítajte!!!

Ďalšia zaujímavá stránka http://myaautizmus.wordpress.com hovorí o skúsenostiach v konkrétnej rodine s autistom, ktorý zaznamenal v krátkom časovom období výrazný pozitívny posun vo vývine po podávaní vitamínu MB12 vo forme nosového spraya, ktorý objednávajú z Talianska.

Na mnohých stránkach nájdete aj možnú pomoc homeopatie, ale to patrí do rúk skúseného odborníka, ktorý vie nájsť správny liek.